Leasing pracowniczy – jaki ma wpływ na firmę?

Leasing pracowniczy to forma wypożyczenia osób zatrudnionych przez jednego pracodawcę na określony czas i w określonym celu dla innego pracodawcy. Na czym polega leasing pracowniczy?

Ogólne zasady leasingu pracowniczego

Leasing pracowniczy polega na tym, że główny pracodawca, w którym zatrudniony jest pracownik, udziela urlopu po to, aby osoba ta mogła wykonać pracę u innego pracownika. Jest to nic innego jak wypożyczenie, które oparte jest na porozumieniu pomiędzy pracodawcą obecnym a przyszłym. Takie porozumienie musi zawierać obligatoryjne informacje dotyczące okresu pracy, najczęściej jednak okres ten trwa tyle samo, co udzielony przez pracodawcę urlop bezpłatny. Warto zaznaczyć, że pracownik musi wyrazić zgodę na bycie wypożyczonym w formie pisemnej.

Stosunek pracy pracownika wypożyczonego, który znajduje się na urlopie zawiesza się na czas trwania pracy dla drugiego pracodawcy. Po zakończeniu tego okresu pracownik może wrócić do pracy u poprzedniego pracodawcy. Warto zaznaczyć, że okres przepracowany w drugim przedsiębiorstwie wlicza się do okresu pracy.

Warto zaznaczyć, że równie popularną metodą leasingowania pracowników jest wypożyczanie ich z agencji pracy tymczasowej. W takim układzie zaistnieć musi swoisty trójstronny układ, w którym udział biorą: pracownik, agencja oraz pracodawca. Z uwagi na fakt, że pracodawca, który tymczasowo korzysta z usług pracownika wypożyczonego, nie musi prowadzić żadnej dokumentacji związanej z tą osobą, jest to coraz bardziej popularna metoda pozyskiwania pracowników. Zatrudnienie takiego pracownika opiera się na porozumieniu, które zawierane jest przez agencję oraz pracodawcę. Ogólne zasady dotyczące pracowników tymczasowych określa ustawa.

Zasady leasingu pracowniczego

Warto nadmienić, że za płacenie pracownikowi wynagrodzenia należnego z tytułu wykonywania pracy ponoszone jest nie przez głównego pracodawcę, lecz przez tego, u którego pracownik pracuje na wypożyczeniu. Z uwagi na fakt, że osoba taka przebywa na urlopie bezpłatnym, to druga firma odpowiedzialna jest za wypłatę wynagrodzenia. Co ciekawe, wysokość takiego wynagrodzenia może być inna niż ta, która obowiązywała w pierwotnym przedsiębiorstwie. Jeśli chodzi o agencje, to dostają one swoją część wynagrodzenia z tytułu organizacji pracownika. Jest to najczęściej prowizja, która stanowić może procent kosztów płacy. Za płacenie pracownikowi zorganizowanemu przez agencje odpowiedzialny jest podmiot pośredniczący, czyli agencja. Z punktu widzenia pracodawcy pierwotnego taki układ ma również inne zalety, z których najważniejszą jest to, że nie musi on ponosić żadnych kosztów związanych z opłatą ubezpieczenia. Nie opłaca żadnych składek, ponieważ okres trwania urlopu bezpłatnego jest okresem pozbawionym składek. Obowiązek naliczania oraz odprowadzania składek spoczywa na pracodawcy wynajmującemu pracowników.

Zalety leasingu

Z takiej formy zatrudnienia warto skorzystać, wtedy gdy potrzebne jest zwiększenie liczby osób pracujących w firmie. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji związanej ze wzrastającym popytem na produkt czy też sezonową działalnością przedsiębiorstwa. Co więcej, takie rozwiązanie mimo tego, że opłacać trzeba prowizję dla agencji, pozwala generować oszczędności, które wynikają z tego, że firma nie musi poszukiwać osób do pracy na własną rękę. To dzięki temu, że pracodawca może korzystać z pracowników według własnych potrzeb można elastycznie takim przedsiębiorstwem. Co więcej, w przypadku takiej formy zatrudnienia wszystkie formalności spoczywają na agencji pracy. Wynika to z przepisów ustawy prawo pracy. Obniża to stałe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, jak i również ogranicza wydatki związane z rekrutowaniem. Jak wiadomo, taka forma zatrudnienia wybierana jest przez młodych pracowników, którzy nie są zobowiązani umową o pracę. Jednakże w ostatnich latach agencje pracy zajmują się również pozyskiwaniem dobrze wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawca zyskuje w ten sposób specjalistów, którzy pomagają w realizacji projektu.

Artykuł powstał we współpracy z payroll.pl

Może Ci się spodobać...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *